Wniosek o zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej:


Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępność architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696 z późn. zm)


Zapewnienie dostępności cyfrowej:

Zgodnie z art. 18. 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.


Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)


W załączniku znajdują się przykładowe wzory wniosku o zapewnienie dostępności.


Szanując prywatność Pani/Pana oraz innych osób, do których Pani/Pan może odwołać się podczas komunikacji z nami prosimy, aby w korespondencji przekazywanej do Starosty Powiatu Kozienickiego podawać wyłącznie dane niezbędne do obsługi wniosku o zapewnienie dostępności. W szczególności jeżeli nie jest to konieczne i niezbędne do sporządzenia i rozpatrzenia wniosku, nie należy wskazywać danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych takich jak tożsamości oraz dane kontaktowe może uniemożliwić nam lub wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę wniosku o zapewnienie dostępności, z którym się Pani/Pan zwraca do Starosty Powiatu Kozienickiego.

Z tego powodu podanie podstawowych danych jak tożsamość i dane kontaktowe jest niezbędne dla prawidłowej obsługi wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Podanie przez Panią/Pana z własnej inicjatywy danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku), w tym danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia oznacza, że ma Pani/Pan świadomość, że Administrator uzyskuje dostęp do tych danych. Dane takie przetwarzane są przez Starostę Powiatu Kozienickiego na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażonej w formie wyraźnego działania, którym jest dobrowolne przekazanie tych danych osobowych.


Wniosek o zapewnienie dostępności prosimy kierować:

Drogą elektroniczną: sekretariat@kozienicepowiat.pl

Drogą pocztową, na adres:
Starosta Powiatu Kozienickiego
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28

Wzór wniosku o zapenienie dostępności. (pdf - 552 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej - (pdf - 572 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze składaniem i rozpatrzeniem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej. (pdf - 388 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2022-03-16 10:39:49 | Data modyfikacji: 2022-03-16 11:07:00.
Data wprowadzenia: 2022-03-16 10:39:49
Data modyfikacji: 2022-03-16 11:07:00
Autor: Emil Madejski
Opublikowane przez: Emil Madejski