Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Starostwo Powiatowe w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
 • Brak mapy serwisu
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Wyłączenia

 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emil Madejski.
 • E-mail: admin@kozienicepowiat.pl
 • " target=_new>id="a11y-email">admin@kozienicepowiat.pl
 • Telefon: +48486117366

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Kozienickiego
 • Adres: ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
 • E-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl
 • Telefon: +48486117300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Kochanowskiego 28, wzdłuż budynku znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Obok schodów do wejścia głównego od ul. Kochanowskiego po prawej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową do Punktu Informacyjnego umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika urzędu przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Dostosowanie korytarzy

Budynek posiada dwa piętra, korytarze znajdują się na jednym poziomie. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomośći, Wydział Komunikacji i Transportu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Kancelaria Ogólna Starostwa, Punkt Informacyjny znajdują się na parterze budynku, który jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, 

Korytarze na piętrach od 1 do 2 włącznie znajdują się na jednym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w Wydziale Organizacyjny, Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziale Budżetowo - Finansowy, Wydziale Budownictwa i Architektury, Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu , Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych znajdują się w niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach, pracownicy tych wydziałów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada windy łączącej poszczególne piętra.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

Obok schodów do wejścia głównego od ul. Kochanowskiego po lewej stronie znajduje się winda/platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach umożliwiająca wjazd na parter.

Dostępność informacji głosowych

Nie są wykorzystywane informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Obok budynku znajdują się miejsca postojowe w tym dwa wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym do budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ogólny raport analizy kryteriów dostępności serwisu:

Poziom walidacji - A WCAG:

 • Walidacja CSS-a - nie spełnia
 • Walidacja poprawności nagłówków - spełnia
 • Dostępność bez javascriptu - spełnia
 • Walidacja HTML-a - nie spełnia

Poziom walidacji - AA WCAG:

 • Kontrast elementów tekstowych - spełnia

Poziom walidacji - AAA WCAG:

 • Walidacja poprawności nagłówków - spełnia

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Inne informacje i oświadczenia

Elementy wchodzące w skład struktury strony i treści na niej udostępnione są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2021-03-30 14:09:21.
Data wprowadzenia: 2021-03-30 14:09:21
Autor: Emil Madejski
Opublikowane przez: Emil Madejski