Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Uchwała Nr 57/2004 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie i przekształacanie inforamacji publicznej. 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Urzędu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

1. na adres: Starostwo Powiatowe w Kozienicach

ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice

2. złożyć w Kancelari Ogólnej przy:

ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, parter, pokój nr 1.


3. przesłać na adres: sekretariat@kozienicepowiat.pl


4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

5. faksem: +48 48 6117306

 

 

 Uchwała Nr 57/2004 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie i przekształcanie informacji publicznej.

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:10:25 | Data modyfikacji: 2019-07-26 10:24:24.

Zobacz:
 2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:10:25
Data modyfikacji: 2019-07-26 10:24:24
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński