Zatrudnianie osób z niepłenosprawnością

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - korzyści dla pracodawców.

Pracodawcy, którzy planują zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą w związku z tym faktem ubiegać się o dofinansowanie pochodzące z różnych źródeł. Powiatowy urząd pracy, jako jedno z tych źródeł, poza wsparciem finansowym, oferuje także usługi z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz starać się o:

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

Możesz ubiegać się o taki zwrot, zatrudniając pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu pracy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?


Jeżeli złożysz wniosek, to możesz starać się o dofinansowanie, które stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego (liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może jednak przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu). Sprawdź aktualne kwoty.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów?


Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy.

Jeżeli pracodawcą jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wówczas wniosek należy złożyć do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Przydatne informacje


Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy.

Dodatkowo możesz otrzymać zwrot kosztów szkolenia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu w ww. czynnościach. Zwrot przysługuje w wysokości 100 proc. kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wsparcie polegające na zwrocie poniesionych kosztów na szkolenia takich osób.

Kiedy możesz ubiegać się o refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych?


Możesz ubiegać się o refundację kosztów szkolenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, jeżeli ponosisz koszty jej szkolenia.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?


Jeżeli złożysz wniosek o refundację, możesz otrzymać ją w wysokości do 70% poniesionych kosztów szkolenia. Maksymalna kwota to wysokość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu (sprawdź aktualne kwoty).

Refundacja nie może przekroczyć:

 • 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
 • 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Jakie wydatki może obejmować zwrot?

Jeżeli wyślesz pracownika na szkolenie, możesz ubiegać się o zwrot:

 • usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie;
 • usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób
 • niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
 • usług doradczych;
 • obsługi administracyjno-biurowej;
 • wynajmu pomieszczeń;
 • amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 • materiałów szkoleniowych.


Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów szkolenia?


Aby uzyskać refundację pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.

Wniosek zawiera:

 • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 • status prawny i podstawę działania pracodawcy;
 • numer NIP lub PESEL pracodawcy;
 • numer rachunku bankowego pracodawcy albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
 • wnioskowaną kwotę refundacji;
 • informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 2 ust. 1 i 2;
 • opis projektu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji;
 • miejsce i termin realizacji szkolenia;
 • informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;
 • informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
 • oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wniosek przedsiębiorcy zawiera ponadto:

 

 • informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży);
 • numer REGON przedsiębiorcy, o ile obowiązek jego nadania wynika z przepisów prawa;
 • informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

 

Przydatne informacje


Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

Starosta przekazuje kwotę refundacji na rachunek wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów objętych umową.

Starosta pisemnie informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.

Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawartymi we wniosku i w umowie.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.

Na kogo można otrzymać zwrot kosztów?


Możesz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli wyposażysz stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?


Możesz się ubiegać o refundację, jeżeli:

 • zawrzesz jako pracodawca umowę ze starostą, określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • poniesiesz koszty przystosowania stanowiska pracy,
 • uzyskasz wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska
 • pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków
 • bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy.
 • przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzymasz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażyłeś stanowisko,
 • prowadzisz działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?


Jeżeli spełniasz powyższe warunki i złożysz wniosek, to możesz starać się o dofinansowanie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Sprawdź aktualne kwoty.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?


Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, powinieneś złożyć do starosty wniosek, którego wzór jest określony w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?


Nie otrzymasz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska dla pracownika niepełnosprawnego, jeżeli:

 • zatrudnisz pracownika niepełnosprawnego na wyposażonym stanowisku na okres krótszy niż 36 miesięcy, a na jego miejsce w
 • ciągu trzech miesięcy nie zatrudnisz innego pracownika niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie
 • pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • nie otrzymasz pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.


Przydatne informacje


Refundacja obejmuje:

 • udokumentowane koszty zakupu sprzętu celem wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 • kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  - podatku od towarów i usług,
  - podatku akcyzowego,
  związaną z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt. 1.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się:

 • fakturą,
 • rachunkiem,
 • dowodem zapłaty.


Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem oddziału Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje Cię o tym, wzywając Cię do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania.

Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Do wniosku o jej udzielenie należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis należy też dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje ich zwrotu w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Przerwa wynikająca z tego powodu nie jest wliczana do wymaganego 36-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, zakupu urządzeń i oprogramowania, a także rozpoznania potrzeb przez służby medyczne.

Zwrot ww. kosztów jest formą wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i w związku z tym adaptujących miejsce pracy do ich potrzeb.

Na kogo można otrzymać zwrot kosztów adaptacji, zakupu urządzeń i rozpoznania potrzeb?

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń, urządzeń, zakup urządzeń i oprogramowania możesz otrzymać dla:

 • niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
 • zatrudnionych u Ciebie pracowników niepełnosprawnych.

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adaptacją, zakupem urządzeń i rozpoznaniem potrzeb?

Możesz ubiegać się o zwrot takich kosztów, jeżeli chcesz przystosować stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i zatrudnić ich przez co najmniej 36 miesięcy

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?


Możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Sprawdź aktualne kwoty.

Kwota zwrotu kosztów związanych z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?


Jeżeli chcesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?


Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli chcesz zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na okres krótszy niż 36 miesięcy lub przyczyną niepełnosprawności pracownika zatrudnionego w Twoim zakładzie pracy było zawinione przez Ciebie lub Twojego pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Przydatne informacje


Jeżeli będziesz zatrudniać osobę niepełnosprawną krócej niż 36 miesięcy, jesteś zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy. Zwrot ten nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Nie będziesz musiał zwracać środków, o ile w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudnisz inną osobę niepełnosprawną, skierowaną przez urząd pracy.

Zwrotu kosztów dokona starosta na podstawie zawartej z Tobą umowy, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez Ciebie przed podpisaniem umowy.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Na kogo można dostać dofinansowanie?


Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Kiedy możesz ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli

 • prowadzisz zakład pracy chronionej,
 • zatrudniasz poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twoim zakładzie wynosi co najmniej 6%,
 • prowadzisz działalność gospodarczą, która nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie przekroczyłeś kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Nie możesz również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?


Od 1 kwietnia 2014 roku pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

znaczny stopień niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym - 2 400 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 1 800 zł,

umiarkowany stopień niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym - 1 725 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 1 125 zł,

lekki stopień niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym - 1 050 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 450 zł.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?


Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby Twojej firmy. Dokumenty możesz złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego powinno zostać wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?


Nie otrzymasz dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą, a zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje u Ciebie wzrostu zatrudnienia netto ogółem pracowników niepełnosprawnych;
 • zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa uległa rozwiązaniu:
  – bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy,
  – za wypowiedzeniem pracownika,
  – za porozumieniem stron,
  – wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  – z upływem czasu, na jaki została zawarta,
  – z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek;
 • pracownik ma orzeczony umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury.

Przydatne informacje:


Do wynagrodzenia nie są wliczane takie świadczenia, jak:

 • zasiłki, w tym zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalent, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatki mieszkaniowe oraz inne dodatki o świadczeniowym charakterze,
 • odprawy,
 • zapomogi.


W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, dofinansowanie otrzymasz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika w Twoim zakładzie pracy.

Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.

Jeżeli została Ci przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskowałeś, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji możesz ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

PFRON przekazuje na Twój rachunek bankowy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie niepełnosprawni.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz. U. Nr 1987

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w spawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

Opracowanie : Zespól redakcyjny Zielonej Linii

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Opracowanie : Zespól redakcyjny Zielonej Linii | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:18:34 | Data modyfikacji: 2018-10-09 15:01:17.
Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:18:34
Data modyfikacji: 2018-10-09 15:01:17
Autor: Opracowanie : Zespól redakcyjny Zielonej Linii
Opublikowane przez: Emil Madejski