bipkozienicepowiat.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej
 Starostwa Powiatowego w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl
Zadania oraz skład - kadencja 2019 - 2023 strona główna 

Zadania oraz skład - kadencja 2019 - 2023

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 31/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  na kadencję 2019-2023 Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 924 i 1495) oraz §9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560) oraz Zarządzenia Nr 25/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatu Kozienickiego na członka Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w składzie:

  1. Beata Maj - Przedstawiciel Powiatu Kozienickiego
  2. Artur Gac - Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Kozienickiego
  3. Teresa Kurzepa - Polski Związek Niedwidomych Koło Terenowe w Kozienicach
  4. Marlena Sankowska – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach
  5. Andrzej Skowron - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepołenosprawnych i Ich Rodzin "SAMI SOBIE"

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560 ) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybiera się na okres jednego roku. W dniu 13 listopada 2019 r. w głosowaniu jawnym wybrano skład nowego Prezydium:

  1. Beata Maj - Przewodnicząca Rady
  2. Andrzej Skowron - Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Artur Gac - Sekretarz Rady

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji projektów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560).

 

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:59:48 | Data modyfikacji: 2019-11-19 10:04:50.

Zobacz:
 Dane kontaktowe .  Protokoły z posiedzeń . 
Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:59:48
Data modyfikacji: 2019-11-19 10:04:50
Opublikowane przez: Emil Madejski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bipkozienicepowiat.pl/